Registrirajte se
KATEGORIJE
Skip Navigation Links.
NOVINE U ZAKONU O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Novim Zakonom, svih roditelja i s njima izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu neovisno o njihovom radnopravnom statusu, utvrđuju se novi uvjeti za ostvarivanje prava na vremenske i novčane potpore.To znači da su korisnici prava na potpore:

 1. osobe u radnom odnosu
 2. članovi uprave trgovačkih društva
 3. volonteri
 4. samozaposleni roditelji
 5. osobe koje ostvaruju drugi dohodak
 6. nezaposlene osobe
 7. roditelji izvan sustava rada
 8. posvojitelji
 9. stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj

VREMENSKE POTPORE

Do sada smo pod pojmom rodiljni dopust smatrali vremenski dopust vezan uz porod i njegu djece, te obvezni rodiljni dopust koji je obuhvaćao razdoblje od 28 dana ( odnosno od 45 dana ) prije očekivanog poroda do šest mjeseci djetetova života, a nije se mogao prekinuti prije isteka 42 dana poslije poroda. Nakon isteka obveznog rodiljnog dopusta mogao se koristiti rodiljni dopust do godine dana djetetova života ili za blizance, treće, te svako slijedeće dijete do navršene treće godine djetetova života, neovisno koristi li ga otac ili majka.

Novim Zakonom vremenske potpore vezane uz porod i njegu djeteta su definirane kao:

 • Dopusti – ostvaruju zaposleni roditelji i samozaposleni roditelji
 • Poštede od rada – roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, nezaposleni roditelji, te poljoprivrednici koji u RH obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino i glavno zanimanje i nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a vlasnici su, posjednici ili zakupci, te imaju status osiguranika iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
 • Propisano vrijeme za brigu o djetetu – ostvaruju roditelji izvan sustava rada, a to su korisnici mirovine, invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju, osobe koje se redovito školuju ili studiraju, osobe koje su prema propisima iz socijalne skrbi nesposobne za rad kao i ostale osobe koje nisu stekle pravo na rodiljni odnosno roditeljski dopust po nekoj drugoj osnovi, a imaju priznat status osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zaposleni roditelji i samozaposleni roditelji od iduće godine ostvaruju pravo na:

 1. Rodiljni dopust – razdoblje do navršenih šest mjeseci djetetova života i to obavezno u neprekidnom trajanju majka koristi 28 dana prije očekivanog poroda do 42 dana poslije poroda, nakon čega rodiljni dopust može koristiti otac djeteta.
 2. Roditeljski dopust –razdoblje u trajanju od 6 mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete) do 30 mjeseci ( za rođene blizance, treće i svako slijedeće dijete ).

Novim zakonom vremenske potpore moći će se koristiti do osme godine djetetova života, što znači da će se pripadajuće pravo na roditeljski dopust  moći koristiti u prekidima u dijelovima, ali najviše dva puta godišnje i svaki put najmanje u trajanju od 30 dana.
Oba roditelja u jednakom trajanju imaju pravo na roditeljski dopust koji mogu koristiti svaki roditelj u trajanju od 3 odnosno 15 mjeseci, a mogu ga koristiti pojedinačno, obostrano istodobno ili naizmjenično ili samo jedan roditelj u ukupnom trajanju od 6 odnosno 30 mjeseci ako se pisano izjasne oba roditelja, a ako otac koristi pravo u trajanju od najmanje tri mjeseca roditeljski dopust produžit će se za dva mjeseca.

Zaposleni roditelj koji tijekom korištenja prava na roditeljski dopust namjerava mijenjati način korištenja tog prava dužan je najmanje 30 dana prije nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava pismeno obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri. Poslodavac je obavezan izdati pisanu potvrdu o svojoj suglasnosti, koju su roditelji obavezni priložiti područnoj službi HZZO-a uz zahtjev za rješavanje o korištenju pripadajućeg prava. Poslodavac najduže za razdoblje od 30 dana ima mogućnost ne prihvatiti obavijest roditelja.
Pod jednakim uvjetima roditeljima novi Zakon propisuje:

 1. Rad s polovicom punog radnog vremena
 2. Rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta do njegove navršene treće godine
 3. dopust za slučaj smrti djeteta
 4. stanku za dojenje djeteta

 Ukoliko zaposlena trudnica i majka radi na poslovima koji su štetni za njezino zdravlje
ili zdravlje djeteta ima pravo na dopust.
Jedan od zaposlenih roditelja može ostvariti pravo na mirovanje radnog odnosa do navršene  treće godine života djeteta.
Roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju mogu koristiti pravo na dopust ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu do osme godine života djeteta, a nakon osme godine prestaje pravo na dopust, ali se može ostvariti pravo na rad u skraćenom radnom vremenu. Pravo ostvaruju roditelji pod istim uvjetima.

NOVČANE POTPORE

U 2008. god. minimalna novčana potpora iznosi 1.663,00 kn. znači 50% od proračunske osnovice ( proračunska osnovica za 2008.g. iznosi 3.326,00 kn).
Novčanom potporom smatra se naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

 • Zaposleni i samozaposleni roditelji ostvaruju pravo na naknadu plaće koja ne može iznositi manje od 50% proračunske osnovice, neovisno rade li ili volontiraju u punom ili nepunom radnom vremenu. Kao i do sada naknada plaće za prvih 6 mjeseci ( rodiljni dopust ) utvrđivati će se u iznosu od 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu s propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ( nema utvrđenog najvišeg iznosa koji se isplaćuje na teret sredstva Zavoda, a određuje se visinom prosječno isplaćene plaće u posljednjih 6 mjeseci koje prethode otvaranju rodiljnog dopusta.
 • Za roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci naknada plaće iznositi će najviše 80% proračunske osnovice (  prema sada važećim propisima nakon prvih 6 mjeseci do godine dana djetetova života naknada iznosi najmanje 1.663,00 kn, a najviše 2.500,00 kn )
 • Za korištenje preostalog dijela roditeljskog dopusta naknada plaće će iznositi 50% od proračunske osnovice. ( od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako slijedeće dijete iznosi 1.663,00 kn ).

Novim Zakonom zaposleni ili samozaposleni roditelji koji nemaju neprekidni staž osiguranja najmanje 12 mjeseci ostvarit će naknadu plaće koja će iznositi 50% proračunske osnovice ( prema sada važećem iznosu proračunske osnovice 1.663,00 kn). Isti iznos primati će roditelji koji imaju uvjete za korištenje rodiljne i roditeljske poštede od rada, te roditelji koji imaju uvjete za ostvarivanje prava roditelja izvan sustava rada.

Uz ispunjavanje propisanih uvjeta roditelji djeteta ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete u visini 70% proračunske osnovice.
( prema važećem iznosu proračunske osnovice iznosi 2.328,20 kuna, koliko iznosi i naknada za opremu novorođenog djeteta).

Novim Zakonom opseg prava posvojitelja ovisi o radnopravnom statusu korisnika prava i životnoj dobi posvojenika..Tijekom korištenja posvojiteljskog dopusta  zaposlena i samozaposlena osoba imat će ista prava pod istim uvjetima i u visini na naknadu plaće kao i zaposleni i samozaposleni roditelji.Ostale osobe ( posvojitelji) ostvarivat će pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu čije će trajanje ovisiti o starosti usvojenog djeteta i pravo na novčanu naknadu ili novčanu pomoć u visini od 50% proračunske osnovice mjesečno.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne Novine br. 85/2008)

 

naši projekti

najnoviji prilozi